OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro služby prodávajícího, kterým je Naděžda Rojková, se sídlem Jezdovice 86, 58901, Třešť, telefon: +420776402114 e-mail: nadezda@jazykysikovne.cz, IČ:76191401, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího http://jazykysikovne.cz/ nebo prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu mezi kupujícím a prodávajícím.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba. V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

 1. Objednávka

2.1 Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností  a cena jsou  uvedeny na stránkách jednotlivých služeb, ceník výuky cizího jazyka pak na http://jazykysikovne.cz/pravidla-a-cena-vyuky/ Cena je dále vždy uvedena i na faktuře. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Objednávka jazykových služeb vždy obsahuje informace o zákazníkovi, objednávané službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, údaje o  požadovaném způsobu doručení a informace o  nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. Jsou přijímány platby pouze bankovním převodem.

2.3 Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká zadáním objednávky na jazykové služby. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné objednávky služeb je dodání fakturačních údajů (adresa, příp. počet smluvených lekcí výuky) prodávajícímu.

2.5 Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7 Prodávající je povinen poskytnout či dodat službu, kterou si zákazník objednal a zákazník se zavazuje službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat službu je prodávající zbaven v případě plně obsazené kapacity lekcí cizího jazyka, o čemž bude zákazník předem informován.

 1. Kupní cena, daňový doklad

3.1 Cena produktů, zboží a služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na faktuře.

3.2 Faktura: Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi fakturu, kterou mu odešle do jeho emailové schránky a která po zaplacení slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Prodávající není plátcem DPH.

 1. Způsob a forma platby

4.1 Způsob a možnosti platby: bankovním převodem na účet Naděždy Rojkové

4.3 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

 1. Způsob dodání 

5.1. Při koupi jazykových služeb bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

5.2. Úvodní materiály k jazykovým službám budou dodány do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. Po dodání materiálů si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu.

5.3. Služba bude poskytnutá v termínu, na kterém se vzájemně dohodneme. Nedohodneme-li se na termínu, má kupující i prodávající právo od smlouvy odstoupit.

 1. Odstoupení od smlouvy

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání služby a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí služby musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
  1. Oznámení o odstoupení od smlouvy
  2. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
  3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu této služby (*)
  4. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  5. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
  6. Adresa spotřebitele/spotřebitelů
  7. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
  8. Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
 • Formulář musí spotřebitel odeslat emailem na nadezda@jazykysikovne.cz spolu s uvedením jména a objednané služby.
 • Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: nadezda@jazykysikovne.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu (v případě storna na nevyužité lekce cizího jazyka mínus částka za již vychozené lekce). Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 10 dnů po době splatnosti
 1. Absence na lekcích cizího jazyka

7.1 Kupující může během předplaceného období lekcí cizího jazyka chybět, avšak je povinen tuto skutečnost oznámit minimálně 24 hodin před další smluvenou lekcí prostřednictvím emailu či telefonního kontaktu. Pokud tak kupující neučiní, lekce cizího jazyka automaticky propadá a je pokládána za odučenou. Pokud se kupující nedostaví na výuku do 15 minut od smluveného začátku lekce cizího jazyka, lekce automaticky propadá a je pokládána za odučenou. 

 7.2. Při organizaci náhradních lekcí je třeba brát zřetel na časové možnosti prodávajícího a je třeba počítat s tím, že náhradní lekce mohou proběhnout v jiných časech a dnech, než probíhá běžná lekce cizího jazyka. Pokud se kupující na řádnou či náhradní lekci nedostaví v dohodnutém termínu a nedá vědět prodávajícímu minimálně 24 hodin předem o plánované absenci, lekce propadá a je pokládána za odučenou. O zrušení/posunutí hodiny musíte požádat pouze telefonicky (sms zpráva, volání), nikoliv přes e-mail.

7.3. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na nadezda@jazykysikovne.cz), pokud není spokojený se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 60 dnů od jejího odeslání, kupující má právo podat návrh na začátek alternativního řešení sporu subjektu. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. 

 1. Odpovědnost

8.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 1. Ochrana osobních údajů

9.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje nutné k fakturaci jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

9.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

9.3 Na požádání vám dle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. Pokud by navzdory snahám o správnost a aktuálnost údajů byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání budou opraveny.

9.4 Přesné znění ochrany osobních údajů najdete na http://jazykysikovne.cz/ochrana-osobnich-udaju/

 1. Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.8.2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://jazykysikovne.cz/ , popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://jazykysikovne.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

 1. Závěrečná ustanovení

Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.